Linggo ng Wika 2015

Ang mga dibuhista, illustrador, at drowingero na makikita at makaka daupang palad sa Linggo Ng Wika 2015 sa FisherMall, Agosto 1, Sabado, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.